MS 2017 StudentsAjinkya Samir Naik
Anurag Sahay
Nikhil Kumar Singh
Supervisor: Indranil Saha
Pankaj Siwan
Supervisor: Indranil Saha
Research Interest: Formal Verification, Computer Systems Security
Partha Pratim Saha
Supervisor: Sandeep Kumar Shukla
Priti Gautam
Sidharth Singla
Sunil Nishad